Εκμισθωτές / Ιδιοκτήτες

Αντιπροσωπεύουμε πλήρως τα συμφέροντα των ιδιοκτητών, μεγιστοποιώντας την αξία και την κερδοφορία του ακινήτου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Οι βασικοί παράγοντες είναι οι στρατηγικές μίσθωσης και οι λύσεις διατήρησης μισθωτών, με στόχο την αύξηση της ενημέρωσης για τα περιουσιακά στοιχεία στην αγορά και τη σταθεροποίηση του εισοδήματος του ιδιοκτήτη.

Loading...